Organisatievisie

Onze organisatievisie hangt samen met de waarden die wij met elkaar nastreven. Onze scholen en kindcentra zijn open christelijke scholen en locaties. Dat betekent dat iedereen welkom is en dat we respectvol omgaan met elkaars cultuur en achtergrond. De christelijke identiteit van onze organisatie is te herkennen aan de Bijbelverhalen die we vertellen, de liederen die we zingen en de feesten die we vieren. Daarnaast komt deze tot uiting in de aandacht die we hebben voor de omgang met elkaar en de wereld om ons heen.

De organisatievisie bepaalt ook onze visie op leiderschap. Deze is gebaseerd op ‘transformationeel leiderschap’. In dat begrip ligt besloten dat we waarde hechten aan ontwikkeling, anderen stimuleren, samenwerken en intrinsieke motivatie.  We stimuleren drie intrinsieke drijfveren van medewerkers:
 

  1. Autonomie, keuzevrijheid in het eigen handelen. Personeel heeft zelf binnen de kaders de regie over de invulling van de taak, de tijd, de uitvoering en het professioneel functioneren in het team.
  2. Meesterschap. We erkennen het menselijk verlangen om steeds beter te worden in iets wat ertoe doet. Zonder betrokkenheid is geen weg naar meesterschap mogelijk.
  3. Zingeving. Mensen zijn op zoek naar zingeving als ambitie en leidraad. De zingeving in de organisatiedoelstellingen motiveert en betrekt medewerkers.

Wij kijken naar ieder kind

Voor ons is ieder kind een uniek persoon met eigen mogelijkheden en talenten. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. We bieden kinderen een veilige omgeving omdat dit een voorwaarde is voor kinderen om te kunnen leren en zich te ontwikkelen. In alle geledingen willen we voor onze kinderen een breed aanbod neerleggen voor cultuur, muziek, beweging, basisvaardigheden, wetenschap en technologie, de wereld om ons heen en de vaardigheden waarin we kinderen helpen ontwikkelen hun eigen vaardigheden toe te passen in samenwerken.  Immers voor al onze kinderen  geldt: “Volg je dromen en besef dat wat je leert op school slechts een instrument is om je dromen in de wereld van morgen te realiseren”.

Wij maken ons onderwijs passend

In sommige situaties hebben kinderen of medewerkers extra ondersteuning nodig en dat bieden we uitgebreid en daar waar nodig. Onze ondersteuningsstructuur is zo ingericht dat we goede begeleiding kunnen geven aan kinderen, leerkrachten en intern begeleiders. We willen ons onderwijs zoveel als mogelijk passend laten zijn voor alle kinderen.

Wij zien om naar anderen en de wereld

Wij vinden het belangrijk dat we omzien naar anderen. Binnen de school en de kinderopvang zien we om naar elkaar (collega’s en kinderen). We zien ook om naar anderen en de wereld om ons heen. Dat willen we ook op kinderen overbrengen. Op school staan we daarom regelmatig stil bij belangrijke levensvragen en -thema's. Samen met de kinderen gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag hoe je iets voor een ander kunt betekenen. Dat gebeurt aan de hand van verhalen uit de Bijbel, door mee te doen aan acties van hulporganisaties, activiteiten in de schoolomgeving en ook binnen vakken als wereldoriëntatie. Samenwerken in een respectvolle en professionele sfeer vinden we belangrijk. We willen kinderen ook bewust maken van hun bijdrage aan de leefomgeving. Daarom leren wij hen zorgvuldig om te gaan met materialen en betrekken we hen regelmatig bij activiteiten op het gebied van natuur en milieu.

Wij maken kwaliteit zichtbaar

Om ervoor te zorgen dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen, werken wij continu aan de kwaliteit van ons onderwijs en onze kinderopvang. Werken aan kwaliteit betekent dat wij kijken en luisteren naar leerlingen, ouders en medewerkers en dat we proactief inspelen op actuele ontwikkelingen, zodat kinderen voldoende kennis en vaardigheden hebben om zich te kunnen redden in de snel veranderende maatschappij. We benutten de talenten van medewerkers en geven ze de mogelijkheid om zich te blijven ontwikkelen. We willen personeelsleden uitdagen verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling en gezondheid. We zetten in op ‘professionalisering’, ‘samenwerking’, ‘eigenaarschap’ en ‘ondernemerschap’, want we willen dat vitaal en betrokken personeel de visie op de kwaliteit van onderwijs en opvang zichtbaar maakt. De kwaliteit van ons onderwijs maken we zichtbaar door de leerlingresultaten, in de volle breedte van alle activiteiten  te monitoren, interne audits uit te voeren en tevredenheidsonderzoeken te houden onder leerlingen, ouders en personeel.

Tenslotte

De organisatievisie “Jij wordt gezien” is ook een uitnodiging om je te laten zien en ondernemend te zijn.

We gaan voor vrijheid van onderwijs: we willen verantwoordelijk zijn voor de eigen keuzes. Voor scholen betekent dit dat ze binnen de kaders van de stichting zelf vorm geven aan hun onderwijs en voor de kinderopvang dat ze zelf vormgeven aan hun opvang. We vinden het belangrijk dat scholen zich profileren en ouders keuzevrijheid bieden.

Voor alle medewerkers betekent dit: laat zien wie jullie samen zijn en welke kwaliteit je wilt bieden, waarbij het in ieder geval gaat om kwalitatief goed onderwijs en kinderopvang in een veilige leer- en leefomgeving. Op onze locaties voor onderwijs en opvang spelen de leerkrachten en de pedagogisch medewerkers een belangrijke rol. Zij zijn voor de kinderen het voorbeeld van ontwikkeling, samenwerking en veiligheid. Ze zijn voor alle kinderen de centrale persoon om hen te helpen groeien naar volwassenheid. Daarnaast zijn zij de professionals en het aanspreekpunt voor de ouders.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.